av Mohamed Omar
2009-05-06

Tidigare publicerad på alazerius.wordpress.com.

Leif Erlingsson intervjuad av Mohamed Omar 2009-05-06Leif Erlingsson är född den 19 september 1958 i Knislinge norr om Kristianstad, men har sedan 20-årsåldern arbetat som hård- och mjukvaruingenjör i Stockholm.  Leif var som barn fascinerad av teknik och populärvetenskap och blev på 1970-talet intresserad av science fiction.  Hans läsande spände på 1980-talet över så skilda ämnen som “GÖDEL, ESHER, BACH: An Eternal Golden Braid” av Douglas R. Hofstadter, “Magic And Mystery In Tibet” av Alexandra David-Neel, “The Dancing Wu Li Masters” av Gary Zukav och “The Tao Of Physics” av Fritjof Capra.

1988 hamnade Leif genom en serie händelser i ett religiöst tankesystem, mormonismen, som dämpade Leifs tidigare vittomspännande sökande efter tillvarons innersta väsen.

Istället utvecklade Leif sin omsorg om andra, bildade familj, och samarbetade inom den mormonska organisationen med andra människor.  Dessutom blev Leif under denna period en av de tidiga pionjärerna för datoroperativsystemet Linux i Sverige.

2003 ledde en konflikt mellan grundläggande värderingar inom det mormonska tankesystemet till att Leif 2004 helt lämnade detta system, och åter började söka.  Resultatet är bland annat bloggen Intelligentsians blockering, där Leif har skrivit en hel del om tänkandet, om bubblan, om tankekontroll, om 911 och även om medvetande och vetenskap. Han har även frilansat i bl. a. Miljömagasinet och Stockholms Fria Tidning.

Under de år vi varit bekanta har jag försökt hänga med i hans tankegångar. Vi är olika, jag är muslim och Leif håller sig helst borta från organiserade religioner, men vi respekterar varandra och har, anser jag, en fruktbar dialog. Det behöver nog knappast påpekas att jag har en betydligt positivare syn på Jahve, Gud, Allah.

MO: För mig var det en stegvis förändring då jag förstod att många av de saker jag tog för givna i själva verket var grundlösa dogmer för att kontrollera vårt tänkande. Under Gazamassakern kände jag att det var dags att komma ut och offentliggöra mina “förbjudna tankar”. Hur skedde ditt uppvaknande? När förstod du att något i 11/9-berättelsen inte stämde?

LE: Världshändelserna 2002 och 2003 i kölvattnet efter 11 september 2001 tillhandahöll katalysatorn och miljön för hela mitt uppvaknande ur den begränsade tankelåda jag som svensk växt upp i. Processen började då, med ifrågasättande av krigslögnerna och krigspropagandan i uppladdningen inför Irak-kriget.  I samma veva blev jag vagt medveten om att det förekom ifrågasättande av 11 september händelserna.  Men det var först 2005 som jag fullt ut insåg att den ofta skiftande officiella versionen omöjligt kunde stämma, att den också var krigslögner och krigspropaganda.

MO: Du har bedrivit omfattande forskning i 11/9. I USA har 11/9 blivit en folkrörelse. Flera respektabla akademiker, politiker och militärer har sällat sig till rörelsen. I Sverige ligger vi efter. De som ifrågasätter den officiella versionen kallas fortfarande för “konspirationsteoretiker” och tystas ner. Redogör i korthet för dina invändningar mot den officiella versionen.

LE: Den officiella versionen har i ingen av sina många skiftande skepnader förhållit sig till någon större delmängd av redan kända viktiga fakta.  Istället har svaren först uppställts, och sedan tycks man ha valt ut sådana fakta och vittnesmål som kan tänkas stödja de färdiga slutsatserna.  Man kan skapa önskade åsikter på detta sätt, men det är inte så man utreder ett brott.  Jag är själv ingenjörsmässigt och naturvetenskapligt skolad.  För mig är det självklart att först titta på fakta, och först därefter göra sig en teori.  Så har inte skett här.  Tvärtom har i det här fallet ingenjörerna som har granskat olika delar av händelserna stått under politisk styrning!  Det är kort sagt fråga om ren propaganda, och det är i korthet min invändning.  Eller med den danske forskaren Niels Harrits ord [1], “Den officiella konspirationsteorin håller inte för en genomgång av den vetenskapliga metoden!”

Några rent konkreta invändningar är annars att det saknas bevis för att ett större flygplan flugit in i Pentagon, att temperaturer i de tre byggnader i WTC komplexet efter att två av dem hade träffats av flygplan bevisligen varit långt högre än brand kan åstadkomma och att det dessutom finns spår av sprängämnen.  Det är som Niels Harrit också säger, “Ingen förnekar att ett fruktansvärt brott begicks, men fallet har aldrig blivit löst och pressen tar inte upp det.”  Givetvis är det ändå många i Sverige som är kritiska, och det har getts ut en mängd böcker även på svenska, inte minst av Alhambra förlag.  Dock recenseras dessa böcker inte, eller endast med negativa etiketter.  Det är så kritiker bemöts, genom att stoppas in i etiketterade fack.  Men aldrig genom att bemötas i sak. Den som aldrig har varit inne i offentligheten hålls dessutom fortsatt utanför, om man har “fel” åsikt eller för fram “fel” fakta.

Leif Erlingsson intervjuad av Mohamed Omar 2009-05-06MO: Vad hade Israel för roll i 11/9?

LE: Israels säkerhetstjänst kände i likhet med flera andra västliga säkerhetstjänster till de förestående attackerna.  Deras exakta grad av inblandning kan man inte trovärdigt uttala sig om utan en sant opartisk utredning.  Men det finns en stor mängd indicier som talar för att Israel har haft en omfattande roll i förberedelserna inför och även i en del för förloppet viktiga elektroniska händelser under själva 11 september händelserna.  Sedan Israel år 1967 utan påföljd nästan sänkte, och dödade en stor del av besättningen på det amerikanska signalspaningsfartyget Liberty [2], så har Israel vetat att de kan göra vad de vill, utan att behöva stå till svars.  Jag vet ännu inte varför det är så.

MO: Motivet för 11/9 tycks vara upprättandet av storebrossamhället och nykoloniala krig i muslimska länder. Attacken har likheter med Pearl Harbor, som amerikanerna kände till i förväg, och riksdagshusbranden i Berlin. Branden påstås ha varit anlagd av nazisterna, vilket har ifrågasatts av vissa historiker, men det man vet med säkerhet är att den utnyttjades för att slå till mot kommunisterna.

LE: Om vi ser på vad som faktiskt har hänt i kölvattnet av 11 september, så har vi naturligtvis nu betydligt större anledning att misstro de officiella förklaringarna än vi hade omedelbart efter händelserna.  Men varken massmedia eller politiker har fört upp detta till diskussion.

Dessutom vet vi i dag att det knappast kan ha funnits några moraliska spärrar mot att döda den egna befolkningen, då Vita huset efter den 11 september beordrade miljöskyddsmyndigheten att ljuga om att luften vid platsen för World Trade Center skulle vara ofarlig, med följd att c:a 60% av dem som arbetade med räddnings- och upprensningsauktioner nu är sjuka eller döda.  Den slutgiltiga dödssiffran kommer sannolikt att överstiga dem som dog den 11 september.

Jag har funderat mycket på vilka i samhället som förstår vad – och varför de som förstår låtsas inte förstå.  Fördumningsjournalistiken resulterar till sist i att folk fattar att de blir förda bakom ljuset.  Men tyvärr gör detta de flesta allmänt cyniska, utan att de för den skull tar reda på vad som verkligen pågår.  Det är för många ett alltför övermäktigt projekt.  Vi behöver skapa fungerande medier.  Som inte kan stoppas eller tas över av manipulatörer.  Eller av dem som inte vill se och förstå vad som pågår, alltså av dem som är drabbade av samhälleligt Stockholmssyndrom; att inte ifrågasätta den som har makt över dig men samtidigt kan ge dig fördelar. Svensken måste sluta tro på “överheten”.

MO: Det är inte första gången USA använder sig av falsk flagg-operationer. De startade till exempel Vietnamkriget genom den s. k Tonkin Bay-attacken [3].

LE: Eftersom vanligt folk hellre stannar hemma hos sina familjer än drar ut i en högst osäker framtid på slagfälten så kräver såvitt jag kunnat bedöma alla krig lögner och bedrägerier för att få igång.  Du nämnde i den förra frågan Pearl Harbor.  För att motivera amerikanarna att dra ut i andra världskriget krävdes t.ex. att provocera fram ett japanskt anfall på USA.  Detta löstes genom ett åttastegs-program som togs fram av den amerikanska flottan, som andra-världskrigsveteranen Robert B. Stinnett genom årtionden av “Freedom of Information Act requests” – utbegäranden av hemligstämplade handlingar – har kunnat bekräfta, se hans “Day of Deceit”.  Programmet inleddes med ett olje- och stål-embargo, som helt förlamade Japans industri.  Japan blev trängt i ett hörn, och hade inget annat val än att anfalla flottbasen Pearl Harbor.  I USA-ledningen visste man mycket väl om anfallet men man informerade inte kommendanten i Pearl Harbor om saken, då man behövde få spektakulära förluster att motivera den fredsälskande hemmaopinionen med.  Detta är i dag historiska fakta.  Men få känner till dem.

Den dag människor slutar försvara korruption hos sina egna ledare, den dag slutar falsk flagg-operationer, lögner och bedrägerier att fungera för att starta krig.

Leif Erlingsson intervjuad av Mohamed Omar 2009-05-06MO: Är det USA som kontrollerar Israel eller Israel som kontrollerar USA?

LE: Frågan har inget enkelt svar.  I media och bland politiker debatteras det som om den politiska nivån var den högsta beslutandenivån.  Men redan den allra minsta eftertanke kring grupper som Council on Foreign Relations (CFR), Trilaterala kommissionen (TC), Royal Institute of Foreign Affairs (RIFA), Bilderberg, Romklubben o.s.v. ger insikten att dessa är insynsskyddade arbetsgrupper för den uppenbarligen ovanliggande policynivån.  Det är fullständigt uppenbart för var och en som inte väljer bort att se, och som överhuvudtaget reflekterat på saken, att det är på dessa högre nivåer som det beslutas om vem som får göra vad.  Och jag vet inte grunden för dessa beslut.

MO: Vad tror du om framtiden för 11/9-rörelsen? Den växer i rasande fart i USA, och i Sverige börjar den långsamt få fäste. Du är ju själv en av pionjärerna. Snart kommer till exempel professor David Ray Griffin till Stockholm. Hans bok Motsägelser om 11 september gavs ut på Alhambra. Har du läst den?

LE: Ja, jag har läst Motsägelser om 11 september.  Jag hade redan tidigare läst det mesta av det han där skriver i andra böcker, men det viktiga Griffin gör, är att så tydligt visa på hur den officiella konspirationsteorin just är politiskt konstruerad.  Det blir glasklart att fakta och vittnen valts ut eller anpassats för att stämma med en i alla aspekter politiskt acceptabel version, som också i flera steg justerats vartefter politiskt ovälkomna konsekvenser upptäckts från tidigare versioner.  Det är en politiskt korrekt verklighet som har konstruerats, utan nämnvärd överensstämmelse med den verkliga verkligheten.

Allt fler människor även i Sverige ifrågasätter hyckleriet att leva i en låtsasverklighet.  Dels sprids trots massmedias motstånd kunskapen att den officiella verkligheten kring 11 september endast stöds av lögner och politiskt korrekta åsikter, och att bevisen istället står på sprängningsteoriernas sida.  Flertalet som fortfarande tror på någon av de tidigare eller nuvarande officiella versionerna känner helt enkelt inte till att dessa versioner numera helt har underminerats av mängder av väletablerade fakta.  Vi har så att säga presenterats en “Hollywoodfilm” även av massmedia, och nu börjar allt fler genomskåda spektaklet.  Media förlorar stadigt i trovärdighet, och i motsvarande grad öppnas människors mottaglighet för fakta.

MO: Det krävs mod och styrka att gå mot strömmen. Särskilt när man har den mäktiga Israellobbyn emot sig. Vad är det som driver dig?

LE: Det började med indignation över att vi startade krig med lögner.  Ja vår dåvarande svenske statsminister Göran Persson tyckte till och med att “Ett kort krig kan t.o.m. vara bra för ekonomin”.  Han tvingades visserligen senare ta tillbaka detta.  Men han visade genom detta ändå hur han på den nivå där han ju befann sig tänkte, vilket är ganska avslöjande.

MO: Stöder du motståndet i Irak?

Det är rätt att göra motstånd. Men för att återgå till tråden, jag har aldrig tålt mobbing eller orättvisor, så jag kunde inte annat än att reagera när min naivitet punkterades.  1988 blev jag av längtan till högre och renare ideal medlem av en religion som jag då trodde stod för sådana sannings- och rättvise- ideal.  De 15 år jag kämpade för “sanningen” inom denna religion renade faktiskt min egen själ, gjorde mig orädd för varje världslig makt.  I början av 2004 insåg jag att jag hade haft fel om religionen.  Men mitt mod och min styrka finns inte bara kvar utan har stärkts ännu mer av processen att genomskåda det jag trodde var sant, och av att följa min inre kompass.

Kort sagt, kärleken har övervunnit rädslan.  Därför vågar jag se.  Senare har jag insett att den som ser får leva.  Alltså inte tvärtom.  Så den som vill överleva de oroliga tider vi befinner oss i har inte så mycket val annat än att öppna ögonen och se vad som pågår.

MO: Och vad är det som pågår?

LE: Ja, nu kommer vi in på väsentligheter.  Det är detta jag försöker få korn på.  Det borde vi alla, för det är både spännande och viktigt.  Som jag var inne på tidigare, så vet jag inte varför saker är som de är.  Det är något vi måste försöka komma underfund med.  I sin Nobelföreläsning “Konst, sanning & politik” sa Harold Pinter (nobelpriset i litteratur 2005) klokt att “Trots synnerligen dåliga odds tror jag att en orubblig, bergfast och hårdnackad intellektuell beslutsamhet för att fastställa vad som verkligen är sant i våra liv och samhällen är en fundamental förpliktelse, som åligger oss alla som medborgare.  Den är i själva verket tvingande.  Om en sådan beslutsamhet inte innefattas i vår politiska vision har vi inget hopp om att återupprätta det som vi nära nog har förlorat – människans värdighet.”

Jag har inte sanningen.  Men jag har samlat oerhörda mängder data och jag tycker mig börja se en del allt tydligare mönster.  Så borde vi alla göra, för att komma fram till vad just vi själva finner vara sant.  Numera anser jag själv att allt börjar och slutar i medvetande.  Detta är inte pseudovetenskapligt flum, utan stöds av de senaste rönen inom medvetandeforskning och kvantmekanik.  Se t.ex. The Penrose-Hameroff Model of Consciousness av kvantfysikern Roger Penrose – författare till The Emperors New Mind – i samarbete med anestesiologen och medvetandeforskaren Stuart Hameroff från University of Arizona och Director vid Center for Consciousness Studies.

Eftersom redan år 1952 kvantfysikern David Bohm var ute med en dolda variabel-tolkning – d.v.s. icke-slump – av kvantfysiken, som i sin tur var en utveckling av Louis de Broglie’s pilot-vågsteori från 1927, så frågade jag personligen Stuart Hameroff om detta då han besökte Stockholm den 18 maj 2008.  Han förtydligade då att det nya med Penrose-Hameroff modellen jämfört med David Bohm är just kvantum-kollapsen.  Det är i kvantum kollapsen medvetandet enligt denna hypotes kommer in i materien, där kvantum kollapsen är då flera sannolikheter kollapsar in i ett enda utfall genom interaktion med virtuella partiklar.  Medvetandet kommer då enligt hypotesen in från det virtuella, från kvantum vakuumet, in i materien.  Implikationerna är bl.a. att ande och kropp är ett.  Samt det självklara, att medvetande och avsikt står över materien.  Först var tanken.  Sedan ordet/ljud/vibrationer.

Leif Erlingsson intervjuad av Mohamed Omar 2009-05-06MO: Det låter lite som hinduernas maya, eller som sufierna, islams mystiker, när de säger att den synliga verkligheten, al-mushahadat, icke äger verklig existens, utan är en hijab, en förlåt, mellan oss och Gud.

LE: Precis, så kan man se det. Oavsett hur det ligger till med just den här hypotesen så visar de senaste rönen inom kvantfysik att när man tittar på materiens minsta delar, så upplöses de i självsvängande vibrationer.  Vad har detta då för relevans till vår vardagsverklighet?  Jo, att det som mystiker har sagt i 1000-tals år nu också blir vetenskaplig sanning.  Vad är det alltså som håller på att hända?  Det som håller på att hända är att vi människor håller på att bryta oss ur ett andligt fängelse där vi i kanske 5000 år har hållits inspärrade av rädsla och lojalitet till en patriarkal manlig straffande gud.  Va!, utropar svensken, “Jag tror inte på Gud!”.  Ha!  Kanske inte på en gubbe i himmelen som heter “Gud”, men väl på det gammeltestamentliga system som “Jahve” införde!

Inte många svenskar inser att vi fortfarande styrs av ett gammeltestamentligt tänkande.  Judendom och gamla testamentet är en viktig underström, som bestämmer värderingarna.  Vi har myten om lydnad och skräcken för kunskap.  Som den brukar berättas, så lockades den kvinnliga aspekten representerad av Eva av kunskapen, medan den manliga aspekten representerad av Adam var lojal till auktoriteten representerad av Jahve; Gud.  Men vi människor lockas av ansvarsfrihet och av att få slippa bearbeta kunskap.  Myten är bakfram.  Det var givetvis auktoriteten (Jahve) som lockade den manliga aspekten (Adam) att ge upp sitt eget ansvarstagande för kunskap, och att ge upp själva kunskapen, för att dogmatiskt följa auktoritativa påbud.  System.  Priset är att allt är bakfram.  Liv är död, kunskap är ond, o.s.v. Vi lät oss lockas in i det levande, onda systemet – som vi kallade för gott.

Före gamla testamentet fanns bl.a. Inanna-myten om kunskapshunger och accepterandet av kunskap.  Gudinnan Inanna besökte efter att ha bekräftat sin sexualitet hennes farfar kunskapens Gud Enki och lockade honom att skänka henne civilisationens essens som kallades me.  Dessa, varav gudaskap är en, gav hon till det vanliga folket att förvalta och utforska.  Resultatet av detta var att människan kunde bli gud om han så önskade men att han måste ta det goda med det onda, livsglädjens me såväl som krigets me.  Det var en myt som säger, vill ni ha gudomlighet så får ni gudomlighet.  Men ni är ansvariga för er själva.  Ingen gud, ingenting.

Det har skett flera utbrytningsförsök ur detta andliga fängelse vi fortfarande lever i. Som jag skriver i texten “Tro på liv och död” [4]:

”Att vi börjar tro på oss själva är ett skrämmande scenario för den kategori som har tagit på sig att ta hand om oss.  Allra mest skrämmer det dem om vi skulle upptäcka vilka vi själva är.  För vad finns det då vi inte skulle kunna göra?”.  Eller som jag skriver i texten “Den mörka sidan” [5]:

“Det handlar om att stoppa in oss i lådan, så vi inte upptäcker vår potential.”  Och “Den ‘globala konspirationen’ tror jag i själva verket – i det stora hela – är ett självförstärkande system av robotifiering, minskad intelligens, minskad fantasi, inlåsning, förtätning av ’skapelsen’ till något till sist enbart materiellt utan ‘ande’.  Det finns alternativ.  Fantasi.  Skapande.  Sprängande av alla gränser.  ‘De’ är rädda att vi ska upptäcka vår egen skaparkraft, att vi inte behöver dem.  Men “De” är själva fångar i sin egen begränsning.  Så låt oss jobba för en fantastisk värld.”

Giordano Bruno och hans On the Infinite Universe and Worlds från 1584 är ett exempel på utbrytningsförsök.  Vi har sedan hela den vetenskapliga revolutionen, reformismen och mycket annat.  Men motståndet är formidabelt, och vår vetenskap långtifrån okorrumperad av dessa motstridiga agendor.  På en nivå lite ovanför den snälla vardagsverklighet lokal- och riksmedia fördummar oss med, så har vi befunnit oss i krig i tusentals år, och det kriget pågår än.

Det är vad jag tror pågår.  Men som sagt, jag anser att var och en ska bilda sig en informerad egen uppfattning.  Men då inte byggd på propagandalögner och mediefördumning.

Stockholm den 6 maj 2009

Noter:

[1] Niels Harrit, dansk vetenskapsman, huvudförfattare till den nyligen publicerade artikeln “Active Thermitic Material Discovered in Dust from the 9/11 World Trade Center Catastrophe”, vilken bevisar att tornen demolerades med hjälp av sprängmedel, s. k. nanotermit. Dansk tv intervjuade Harrit i april 2009, det högintressanta klippet finns tillgängligt på nätet.

[2] Den 8 juni 1967 attackeras det amerikanska fartyget USS Liberty av israeliska jaktflygplan och torpedbåtar. 170 besättningsmän stupar, 34 skadas.

[3] I augusti 1964 påstår den amerikanska flottan, falskeligen, att man attackerats av nordvietnamesiska torpedbåtar. Incidenten används som förevändning av presidenten, Lyndon B. Johnson, för att trappa upp den amerikanska interventionen i Vietnam.

[4] Tro på liv och död (2008-10-20)

[5] Den mörka sidan (2008-08-29)

Tidigare intervjuer:

2007-06-03 – E-post-intervju av den norske journalisten Torstein Viddal, “ugglor i mossen – ni spörsmål til Leif Erlingsson”.

2008-05-15 – Videointervju av Oli Gustavsson för Vaken.se, “Intervju med bloggaren bakom Intelligentsians blockering”.

2008-06-04 – Telefonintervju av Soul Travel Magazine, om medvetandebubblor.
   

29 kommentarer

 • Berg kommenterade, 2009-05-06 5:22 e m
     
  [...Det låter lite som hinduernas "maya", eller som sufierna, islams mystiker, när de säger att den synliga verkligheten, al-mushahadat, icke äger verklig existens, utan är en "hijab", en förlåt, mellan oss och Gud.]
     
  Det där lät intressant, likheten mellan maya och hijab, slöja. Påminner mycket om qabalan likaså, om att vi inte uppfattar världen som den är.
     
 • DAGENS FEMFEMMOR kommenterade, 2009-05-06 6:09 e m
     
  [...] Gasen i botten-muslimen Mohamed Omar intervjuar en annan  haverist på den egna bloggen om 9/11. [...]
     
 • Anarkokonservativ kommenterade, 2009-05-06 7:08 e m
     
  Mohamed Omars blogg är ett ljus i mörkret.
     
  Filosofen Baruch Spinozal var för sin samtid en helt okänd glasslipare – idag en av de stora filosoferna.
     
  Många av dagens etablissemangsskribenter, författare och intellektuella kommer att vara morgondagens helt okända glasslipare.
     
 • Johannes Jäger kommenterade, 2009-05-06 8:02 e m
     
  Intressant intervju. Bra!
     
 • Herman von Rescht kommenterade, 2009-05-06 9:49 e m
     
  Nedanstående citat är verkligen värda begrunda, speciellt för dem som vill slipa sina linser och se bättre på etablerad politisk, media, vetenskap, religion och deras konserverande (mumifierande) roll. Ytterst är det vi själva som sätter hinder för vår egen utveckling och framsteg.
     
  “Att vi börjar tro på oss själva är ett skrämmande scenario för den kategori som har tagit på sig att ta hand om oss. Allra mest skrämmer det dem om vi skulle upptäcka vilka vi själva är. För vad finns det då vi inte skulle kunna göra?”. Eller som jag skriver i texten “Den mörka sidan” [5]:
     
  “Det handlar om att stoppa in oss i lådan, så vi inte upptäcker vår potential.” Och “Den ‘globala konspirationen’ tror jag i själva verket – i det stora hela – är ett självförstärkande system av robotifiering, minskad intelligens, minskad fantasi, inlåsning, förtätning av ‘skapelsen’ till något till sist enbart materiellt utan ‘ande’. Det finns alternativ. Fantasi. Skapande. Sprängande av alla gränser. ‘De’ är rädda att vi ska upptäcka vår egen skaparkraft, att vi inte behöver dem. Men “De” är själva fångar i sin egen begränsning. Så låt oss jobba för en fantastisk värld.”
     
  Egentligen är det slöseri med tid och kraft att ägna alltför mycket energi åt att avslöja de stora konspirationerna. Världsväldet fortsätter ändå att driva sin politiska agenda. Det har inget emot att folk fortsätter vara rädda eller förhålla sig till den eviga malströmmen av offentliga lögner. Om man tror på ett alternativ och en annan framtid så ska man försöka utveckla dem, dvs tända sina ljus istället för att förbanna mörkret eller gnälla som en trygghetsnarkoman vid köksbordet.
     
  Den största gåvan av alla är ändå friheten och den viktigaste fråga man borde ställa sig är just vad jag vill och vad jag gör med min frihet.
     
 • Sivan kommenterade, 2009-05-06 9:53 e m
     
  Man undrar vilken planet du egentligen bor på. Inte är det på jorden i alla fall.
     

  • jorden kommenterade, 2009-05-09 8:26 e m
      
   Hur kunde du veta det när du bor på mars?
      
 • Herman von Rescht kommenterade, 2009-05-06 10:06 e m
     
  Vill passa på och rekommendera en läsning med anknytning till delar av samtalet ovan om Israel.
     
  http://www.debatthuset.com/forums/showpost.php?p=402530&postcount=13
     
  //Herman
     
 • leiferlingsson kommenterade, 2009-05-06 10:20 e m
     
  Tack Herman & alla. För två år sedan intervjuades jag och andra i ämnet. Dessa länkar försvann från Internet, men jag har nu fått Torstein Viddals tillåtelse att lägga upp dem på egen server. Här: http://lege.net/Torstein_Viddal/. Missa inte intervjun med Mikael Wälivaara!
     
 • Lars Jonsson, Jämtland kommenterade, 2009-05-07 8:54 f m
     
  Herman skrev något tänkvärt:
  “Egentligen är det slöseri med tid och kraft att ägna alltför mycket energi åt att avslöja de stora konspirationerna. Världsväldet fortsätter ändå att driva sin politiska agenda. Det har inget emot att folk fortsätter vara rädda eller förhålla sig till den eviga malströmmen av offentliga lögner. Om man tror på ett alternativ och en annan framtid så ska man försöka utveckla dem, dvs tända sina ljus istället för att förbanna mörkret eller gnälla som en trygghetsnarkoman vid köksbordet.
     
  Den största gåvan av alla är ändå friheten och den viktigaste fråga man borde ställa sig är just vad jag vill och vad jag gör med min frihet.”
     
  Jag tyckte det var tänkvärt för det är lätt att bli väl så bitter och uppgiven när man ser lögnerna och ondskan i världen. Samtidigt så kan man inte heller bara rycka på axlarna åt lögnerna; vi har en skyldighet att slåss för det goda. Balans är väl det man bör eftersträva, men det är en tunn lina att gå på.
     
  I övrigt så vill jag föreslå “Sivan” och “Dagens femfemmor” att fundera lite kring begreppet självrättfärdighet.
  Alla har sin egen uttolkning av verklighetens innersta väsen. Om man förlöjligar och smädar så anser man att man har en fullständigare förståelse av världen och dessutom är så pass mycket klokare än sina medmänniskor så att man har rätt att förlöjliga dem för deras åsikter och tankar. Jag tycker att det är en tråkig attityd.
  Man behöver inte hålla med om allt men respekt kan man i alla fall visa.
     
  Mohamed Omar har helt andra funderingar kring Gud och livet än vad Leif Erlingsson har. Ändå klarar de av att tala med varandra i vänskaplig ton. Drag lärdom därav.
     
 • Lasse Wilhelmson kommenterade, 2009-05-07 9:11 f m
     
  Intervjun tål att läsas flera gånger. Vid min andra läsning fastnade jag på detta:
     
  “Kort sagt, kärleken har övervunnit rädslan”
     
  Kanske har vi där nyckeln till Leifs breda och djupa sanningssökande, som jag aldrig hittills lyckats hålla jämna steg med.
     
 • Gunnar T. kommenterade, 2009-05-07 11:36 f m
     
  Tack Leif – en bra intervju med dig, av Omar.
  Och bra bilder.
     
  Finner det intressant att du kommer fram till liknande uppfattningar som mig när det gäller medvetandet, och dess tidiga ursprung beskrivet i de esoteriska grenarna av världsreligionen. T.ex. i taoism och buddism – “tao är det man inte kan tala om”, det som är bortom orden.
     
  Enligt en uppfattning är det inte bristen på kunskapssökande som gör att vi lever i Maya – d.v.s. under illusioner, i lidande, utan oförmåga att se det djupa och storslagna i vad vi är som varelser i skapelsen, i alltet. D.v.s. att vi tror för mycket på just abstrakt kunskap, vilket alltid innebär “auktoritet”, beräkning, systembyggande o begränsande hierarki.
     
  Arthur Koestler ( som också drogs till de esoteriska riktiningarna ) uppfattar att mänsklighetens förbannelse är just intellektet – som likt en parasit tar över allt i människans s.k. civilsation. Vi blir mästare på att exploatera, byråkratisera, gillra fällor för våra medmänniskor. Kärnvapen kan ses som det främsta tecknet på intellektets gränslösa självdestruktivitet som kan utplånga vår art.
     
  Om man vill ta sig ur det, krävs mer än fortsatt rastlöst kunskapssökande ( som i din verkstad ). Vem har gjort vad mot vem osv. Finns det en komponent av stillhet? medkänsla?
     
  Be still, and know I am God!
     
  i icke-handlandet och lyssnandet hopp för mänskligheten. D.v.s. när människan ger upp sitt “monkeymind”, sin orosfyllda längtan att beskriva allt och skapa system vilket kan ses som det jagiska, den “story” man har om sig själv.
     
  Med detta menar jag inte att det är fel att söka kunskap – det gör du förtjänstfullt! – men nånstans tar kunskapen slut, vi står inför frågan: vad innebär solidaritet, fred med människor, med vad vi är?
     
 • leiferlingsson kommenterade, 2009-05-07 12:10 e m
     
  Jag har en vision att finna det som förenar oss människor. Som avslutning på Knut Lindelöfs “En framtid svartare än natten” på fib.se anklagar han Mohamed Omar just för att Mohamed bygger broar mellan människor. I de vänsterkretsar han är van vid är det normala såvitt jag förstår istället att marginalisera och ta avstånd från människor, så jag förstår att samtal och förståelse för andras tänkande verkar ovant och fel. Sivan ifrågasatte ovan vilken planet jag kommer från. Kanske en där man försöker förstå varandra. Lars Jonsson, tack, du har förstått. (“Mohamed Omar har helt andra funderingar kring Gud och livet än vad Leif Erlingsson har. Ändå klarar de av att tala med varandra i vänskaplig ton. Drag lärdom därav.“) Tack även till vännerna Lasse och Gunnar ovan. Och inte minst till just Mohamed Omar, som gör detta ‘fruktansvärda’ att bereda människor möjlighet att förstå varandra.
     
 • Gunnar T. kommenterade, 2009-05-07 1:35 e m
     
  När det gäller vår tid slår det en gång på gång, vad viktigt det är med öppna samtal mellan förgivna “fientliga läger” – t.e.x. mellan vad vanemässigt anses som höger o vad som anses som vänster. Inte ilsken argumentation, markering av avstånd, för eller mot!? – utan just samtal, eller varför inte delad tystnad, besinning..?
     
  Vi har nått en tidpunkt när konfliktbeteende ( kamp ) ter sig överflödigt, eftersom historien visar att både höger och vänster, liberaler, center ( liksom flertalet religioner ) kan urarta i självdestruktiv intolerans, massdödande, terror. Alla har lik i garderoben, beroende på hur långt vi går tillbaks i tiden.
     
  Synpunkter som spränger en traditionsenlig antagonism ( utan att vara utslätande el förljugna ) är alltså välkomna på planeten Tellus, oavsett ursprung.
     
  Vetenskap är en ledstjärna, En metod, men det emotionella medvetandet om “vad vi innerst inne är” avgör våra handlingar gentemot varandra.
     
  Vad vi innerst inne är? går inte att besvara med ord!! – men “varelse i ett rikt världsallt, som genom sin storhet bara kan uppfattas som ett under – något långt utöver intellekt o vetenskap”.
     
  Ur det följer endast beundran, medkänsla med allt levande, allt som finns.
     
  I “allt som finns” är vi själva, vårt mänskliga liv på 2000-talet den mest konfliktfyllda o utsatta delen för planeten – det som är vårt “hem”.

     

 • Lasse Wilhelmson kommenterade, 2009-05-07 3:11 e m
     
  Leif trampar ner de staket som inhägnar olika ideologier, religioner och vetenskapliga paradigm, vilka sorterar och tolkar det som våra sinnen registrerar i färdiga fack. Det är bakom dessa fack som alla stora tänkare söker samband och förklaringar till “verkligheten”. Den “verklighet” som alla stora tänkare försöker fånga.
     
  Så gör jesuitpatern och palentologen Pierre Teilhard de Chardin i boken Fenomenet människan, liksomr sufiern Ibrahim al-Koni i boken Stenblödning. Den förste genom att visa att utvecklingen inte är slumpmässig utan följer en linje där Omega (Gud) är målet. Den andre genom att visa hur upplösta gränserna är mellan människa, djur och natur. Ande och materia har samma ursprung och är ett.
     
  En katolik och en muslim som tillhör mina absoluta favoriter bland Alhambra Förlags unika utgivning. Efter att ha läst dessa två böcker har jag slutat betrakta mig själv som ateist.
     
  De stora tänkarna, oberoende av “fack”, bidrar alltid till att befria vårt tänkande, annars vore de inte “stora tänkare”.

     

 • Herman von Rescht kommenterade, 2009-05-07 4:03 e m
     
  Vänner!
     
  Jag tycker man borde höja rösten och stödja alla som från var sitt håll verkar för friheten och breddning av både perspektiv och därmed demokrati. Själv kommenterade jag följande på debatthuset om Mohammed Omars utbrytning:
     
  http://www.debatthuset.net/forums/showthread.php?t=12472
     
  och ett annat kort inlägg till minne av Mikael Wälivaraa, bl a efter att ha läst och sett videoinslag om och med Leif Erlingsson:
     
  http://www.debatthuset.net/forums/showthread.php?t=11779
     
  Det är lika viktigt att också minnas de som gjorde en värdefull insats för vår frihet och för vår bildning om sådant vi borde veta om vilken värld vi lever i. Genom att lyfta fram goda exempel och ljusbärare som verkat i vår tid och det samhälle vi lever i blir vi själva en sorts ljusbärare. Mörker är inget annat än frånvaro av ljus. Det minsta man kan göra är att hålla lågan vid liv! I det avseendet tycker jag att MO gör en ytterst värdefull kulturell iinsats.
     
  Keep on the good work, man!
     
  //Herman
     

  • leiferlingsson kommenterade, 2009-05-07 4:42 e m
      
   Tack för att du hedrar Mikael Wälivaara – och oss andra som kämpar.
      
 • Dennis Berglund kommenterade, 2009-05-07 4:26 e m
     
  Jag måste börja med att berömma dig, Muhamed Omar. Din blogg erbjuder debatt om tabubelada ämnen. Det är det få bloggar som gör.
  Det är inte många kanaler där yttrandefrihet erbjuds, den yttrandefrihet som vi så väl behöver. Om vi hade haft samma yttrandefrihet i vår dagliga media så hade världen sett annorlunda ut idag. Nu har vi krig och konflkter, svält och fattigdom. Vi har förtryck och vi har en strid ström av mediala lögner.
  I en demokrati med yttrandefrihet hade argument och motargument fått mötas i en fri debatt, och lögnerna fått avslöja sig själva eftersom folket då själva fått tagit ställning till vad som är rimligt att tro på. Så är inte fallet idag.
     
  Sedan har jag en fråga till Leif: Tror du att “911-attacken” är början på slutet för de som ligger bakom? Ett sorts Waterloo för de verkliga terroristerna, så att säga.
  Själv tror jag att dom begick misstag och överskattade sig själva, och nu börjar räkningen sammanställas och ska snart överräckas.

     

  • leiferlingsson kommenterade, 2009-05-07 4:51 e m
      
   Dennis Berglund: “… en fråga till Leif: Tror du att “911-attacken” är början på slutet för de som ligger bakom? Ett sorts Waterloo för de verkliga terroristerna, så att säga.
      
   Ja.
      
   Påminner även om vännen Mikael Wälivaaras tidigare devis på hans blogg:
      
   UUAA Radio – Den 11 september, 2001, föddes demokratin. Detta är en podcast och en blogg om vad som händer bakom kulisserna.
      

   • Dennis Berglund kommenterade, 2009-05-07 5:23 e m
       
    Ja, det är intressant. Inget imperium varar ju för evigt, och nedgången börjar ju alltid någonstans. Det kan stämma att demokratin föddes den 11 september 2001. Men det är då ett spädbarn vi har fått att ta hand om, och det måste vi sköta med omsorg.
       
    Ljuset i mörkret är att allt fler verkar gå förbi de etablerade medierna och utbyter information på det nya viset. Flera dagstidningar beklagar sig även över vikande försäljningssiffror, vilket är mycket positivt.
    Högmod går före fall.
       
 • ibnarn kommenterade, 2009-05-09 12:19 f m
     
  Jo..man hoppas ju att det är så; att deras högmod får dem på fall. Tyvärr så stryper de ju internet snabbare än vi lyckas mobilisera motståndet.
     
 • Johanese kommenterade, 2009-05-09 8:02 e m
     
  Esfandiyari gråter, vad gör du. Du poet!
     

  • Leif Erlingsson kommenterade, 2009-05-10 10:07 f m
      
   Vilken av strategierna, gråt eller ‘gasen i botten’, leder till störst uppvaknande i det allmänna medvetandet?
      
 • Leif Erlingsson kommenterade, 2009-05-09 9:35 e m
     
  I intervjun svarar jag bl.a. “Numera anser jag själv att allt börjar och slutar i medvetande“. Det är intressant att i den engelskspråkiga världen, fysikern Bernard d’Espagnat i mars 2009 fick Templeton-priset – på något mer än nobelpriset, eller c:a 1 miljon pund – för hans forskning som bekräftar att vetenskapen inte fullt ut förklarar tillvarons essens. Se t.ex. artikel i brittiska The Guardian. Här i Sverige säger jantelagens förkämpar på VoF, och andra, att det ska man inte bry sig om eftersom de tycker att vem som helst som ifrågasätter deras materialistiska paradigm kan vinna. VoF gillar inte att forskning som spränger deras tankelåda premieras, utan arbetar tvärtom frenetiskt för att marginalisera forskare med civilkurage. Och civilkurage behövs, för att våga bli “haverist” för sanningen. :)
     
 • leiferlingsson kommenterade, 2009-05-16 8:03 f m
     
  Min fotknölssågning av all fundamentalism – och vårt samhälle ser ut som det gör på grund av fundamentalism – finner man nu på http://leiferlingsson.lege.net/ . Det handlar om hur hela den judiska berättelsen troligast är plagiat av äldre mytologi och civilisation från Mesopotamien/Sumer (Irak!), att det inte fanns något judiskt Solomons Tempel, som är grunden för frimureri som i sin tur är judarnas sätt att rekrytera protestantiska slavar att hjälpa dem med att bygga Solomos Tempel — märk väl bygga, inte återuppbygga, för det har ännu aldrig tidigare byggts! Detta ligger i deras önskedröms-framtid, och för denna deras våta dröm arbetar via frimureri otaliga agenter inom säkerhetstjänster, rättsväsende, media och regering – speciellt i Sverige. Denna fundamentalistiska fanatism kan förklara varför så många bortser från den faktiska verkligheten och från de data som finns. Då data och fakta inte stämmer med deras fundamentalistiska karta. Detta jag skriver på länken är mycket mäktig motmedicin… Det är med provokationer som med knark, ska man nyttja det ska man använda sådant som ännu inte har blivit förbjudet… :)
     
  (Inte ens moderat Islam hotas av fundamentalismens död, eftersom Islam skapades av mellanösterns kristna just för att slippa Påvemaktens medlande mellan dig och Gud. Alltså, direkt från dig till Gud. (Privata samtal med någon som önskar vara anonym, 2009-05-12.))
     
 • astrid boman kommenterade, 2009-05-16 7:03 e m
     
  Mästare
  Vad kan sägas mer. Tack Leif för dina skrifter.
     

 • Leif Bengtsson kommenterade, 2009-05-18 7:10 f m
     
  Det är uppfriskande att ta del av den diskussion mellan Leif E och MO.
  De flesta kommentare visar att det finns allt fler som vill bidra eller i vart fall bringa mer ljus i det mörker som vårt “världssystem” gärna ser oss omslutna av.
  Några kommentarer visar också på det faktum att just detta förållande råder.
  Kul att både ljusbärare och stupiditetsbevarare kan få finnas i samma forum.
  En kontaktyta och dialog har därmed skapats. Trevligt!
     
  I gårdagens politiska debatt som dessutom sändes i TV gavs exempel på ett annat sätt att se på vår tillvaro.
  Dvs att upphöja den politiska viljan till nivån av en fotbollsmatch. Där dom enskilda finterna och eventuells frisparkar eller straffar leder fram till ett matchresultat i termer av segrare och förlorare.
     
  Ingen ställde frågan som borde ställas: Varför är det match och hur ser vinnarpokalen ut. Kanske borde lagen visa upp sin drömbuckla innan man ger sig ut på planen. Jag är inte säker på att politikerna spelar i samma liga som vi andra deltar i. Leif E och MO har ju i sin diskussion visat att styrande och styrda deltar i helt olika sporter och där prispokalen har helt olika innehåll.
     
  Politiker och maktsfären tvingar oss alltid att delta i diskussioner och beslut som rör detaljer som i sig är oväsentliga för vår samlade insikt och världsbild.
     
  Någon nämde här slipade linser för att betrakta vår värld.
  Jag är inte säker på att det är lösningen, Kanske är det den som ser lite suddigt som först upptäcker skogen istället för noggrant betrakta det enskilda trädet.
     
  Jag tycker att Leif E och MO, var och en ur sitt perspektiv och skumögda sätt, betraktat skogen tillräckligt länge för att upptäcka att skogen består av enskilda träd och organismer. Genom denna och andra dialoger har ni båda gett oss infallsvinklar till medvetande om hur det kan förhålla sig med vår samtid.
     
  All exakt kunskap om alla detaljer och enskilda organismer i en skog kan aldrig förklara just skogen. Jag är dock övertygad om att även en totalblind och döv kan känna skogens närvaro och själ. Vi andra måste dock hjälpa dom dom dit eller i vart fall ange vilket håll som är norr på kartan.
  Kanske borde vi ersätta alla politiska matcher med en “politiskt femdagars i orientering”.
  Var och en skulle på så sätt praktiskt visa vilken karta dom springer efter.
  Tack
     

  • Leif Erlingsson kommenterade, 2009-05-18 9:04 f m
      
   Orientering ja, och tack ska du ha förresten, Leif B. Dina egna perspektiv är bland de mest uppfriskande på den svenska delen av Internet – jag gillar särskilt hur du brukar fråga beslutsfattare och skribenter: “Hur tänkte du/man/de?“. Därmed ‘vrider man till det’ i huvet på dem, och de därmed kanske rentav råkar tänka en tanke…
      
   Och vidare på tal om orientering, jag tror att många förlorat just känslan av orientering. Som jag skrev i mail som kommentar till det jag skrev ovan maj 16, 2009 at 8:03 f m, så:
      
   Frimureri är judarnas sätt att rekrytera protestantiska slavar att hjälpa dem med att bygga Solomos Tempel — märk väl bygga, inte återuppbygga, för det har ännu aldrig tidigare byggts!
      
   Jag har som före detta mormon kunskap om Templets innebörd. Även mormonismen vilar f.ö. på samma Solomos Tempel. De mormonska ritualerna i de mormonska templen ska även de vara återupprättanden av de ‘ursprungliga’ ritualerna i Solomos Tempel. Så utan Solomos Tempel, tji även mormonerna. Tycker nu någon att detta är löjligt, så är det allt annat än lustigt för de otaliga människor som har byggt sina liv kring dessa ‘sanningar’. Faller ‘sanningarna’, så faller den upplevda meningen med deras liv. Fundera så på var höga frimurare sitter i samhällskroppen…….. Just det!!!
      

Ovanstående kommentarer kopierade 2009-06-19.  Eventuella kommentarer efter detta datum får sökas på orginallänken.