av Leif Erlingsson
2008-08-16

Tidigare publicerad på lege.net.

Det är mycket ansträngande att tänka.  Därför brukar vi delegera sådant åt experter.  Dessutom, när vi ändå tänker själva, så blir ju resultatet sällan samma som när ‘experterna’ tänker åt oss.  Antingen tror vi att det beror på att vi inte kan tänka själva, eller börjar vi ifrågasätta ‘experterna’.  Jag anser mig ha genomskådat agendan av att polarisera och att göra människor fientligt inställda till varandra.  Min egen “agenda” är en bättre värld utan löjliga konflikter.  Divide et impera (divide and rule, söndra och härska) är en urgammal strategi, genom vilken den insiktsfulle kan splittra/polarisera mindre medvetna, för att därigenom få makt.  Återkommer på alla nivåer.

Påve Benedict XVI, av alla människor, kom vid sin föreläsning vid universitetet i Regensburg i Tyskland den 26 september 2006 in på hur vår kultur håller på att lämna det grekiska kulturarvet.  Hur vi glömmer dialog.  Eller med mina egna ord, hur vi tappar förmågan att tänka.

Tankeverktyg saknas
Den svenska intelligentsian, men säkert i stor utsträckning även den internationella, saknar ett antal grundläggande tankeverktyg i verktygslådan.  Och blir därför av naturliga skäl provocerade av frifräsare som skiter i verktygslådan och just därför lyckas tänka självständigt (se några exempel på frifräsare i kommentarerna efter huvudtexten).  Eftersom de som just utgår från verktygslådan inte föreställer sig att de själva har möjlighet att tänka självständigt.  Ola Alexander Frisk beskriver på sidan 13 av dokumentet på länken http://staten.co.nr/ hur Aristotles begrepp för dialog eliminerades av Thomas Aquinas (1225-1274), i den senares verk Summa Theologiae (1274).  Innan denna religiösa begränsning av vårt tänkande infördes så hade Aristotle en process för att komma framåt i vårt tänkande, alltså utöver det statiska kritiserandet (logiken).  Men nu är vi fast i fundamentalism, som vi tror är modern vetenskaplighet.

Den romersk-katolske påven talar just om vikten av dialog.  Tidigare i talet nämner han av-grekifieringen av västvärlden, d.v.s., med mina egna ord, hur vi gör oss av med just arvet bl.a. från Aristotle – eller hur vi gör oss av med dialog.  Således hur vi håller på att avsluta Thomas Aquinas fundamentaliseringsverk i Summa Theologiae, för att vi till sist inte alls ska kunna tänka själva.  I Sverige har detta ju redan lyckats osedvanligt väl, men fundamentalisterna vid rodret vill väl att även resten av världen ska berövas sådana förmågor.  Fast Påve Benedict XVI menar att av-grekifieringen först började med reformationen på 1500-talet, dock utan att härvid nämna Thomas Aquinas eller Summa Theologiae.  Tur att vi har Ola Alexander Frisk, som har koll.  (Jag misstänker att detta är ett författarnamn, inte hans riktiga, men det spelar mindre roll.)

Alla människor som uppriktigt tycks försöka förstå och kommunicera, är värda att lyssna på.  Och Påve Benedict XVI:s insikter är bitvis mycket imponerande, som hans insikt om genuin upplysning vs. religion: “Ett djupt möte mellan [den sorts tro som innebär en djupare intuitiv kunskap och tillit (svenskt ord saknas)] och förnuft äger här rum, ett möte mellan genuin upplysning och religion.  Från själva den kristna trons hjärta, och samtidigt från hjärtat av grekiskt tänkande förenat med tro, kunde Manuel II säga: Att inte handla ‘med logos‘ är mot Guds natur.”  (“A profound encounter of faith and reason is taking place here, an encounter between genuine enlightenment and religion.  From the very heart of Christian faith and, at the same time, the heart of Greek thought now joined to faith, Manuel II was able to say: Not to act “with logos” is contrary to God’s nature.“, Benedict XVI, Regensburg, 2006-09-26.)

Europa hotat
Påve Benedict XVI säger även att föreningen mellan biblisk tro, som alltså innebär en djupare intuitiv kunskap och tillit, med filosofiskt frågande, och med det senare romerska arvet, är vad som skapade Europa och vad som rätteligen kan kallas Europa.  Vilket skulle innebära att förstör man endera djupare intuitiv kunskap + tillit, eller filosofiskt frågande, då förstör man Europa.  (“This inner rapprochement between Biblical faith and Greek philosophical inquiry was an event of decisive importance not only from the standpoint of the history of religions, but also from that of world history – it is an event which concerns us even today.  Given this convergence, it is not surprising that Christianity, despite its origins and some significant developments in the East, finally took on its historically decisive character in Europe.  We can also express this the other way around: this convergence, with the subsequent addition of the Roman heritage, created Europe and remains the foundation of what can rightly be called Europe.“, Benedict XVI, Regensburg, 2006-09-26.)

Det pågår för närvarande ett sådant angrepp mot Europa!  Som påven med många fler ord uttrycker, om vetenskap endast är det som för tillfället kan verifieras eller falsifieras experimentellt, då är vetenskap endast en av flera nödvändiga komponenter i att förstå vår värld.  I en sådan begränsad definition av ‘vetenskap’ så är inte förståelse och insikt vetenskap.  Men förståelse och insikt klarar vi oss inte utan.  Får vi inte kalla sådant vetenskap, då får vi kalla det något annat, men det hör hemma på våra universitet och lärosäten, och i den allmänna diskursen.  Påven uttryckte det bl.a. så: “Vi kommer endast att lyckas med detta om förnuft och tro kommer samman på ett nytt sätt, om vi övervinner den självvalda begränsningen av förnuft till det empiriskt falsifierbara, och om vi ännu en gång avslöjar dess ofantliga horisonter.  I denna mening hör teologi rätteligen hemma i universitetet och inom den vittomspännande dialogen mellan vetenskaperna, och inte bara som en historisk disciplin och en av de humanistiska vetenskaperna, men just som teologi, en undersökning av rationaliteten i [den sorts tro som innebär en djupare intuitiv kunskap och tillit (svenskt ord saknas)].”  (“We will succeed in doing so only if reason and faith come together in a new way, if we overcome the self-imposed limitation of reason to the empirically falsifiable, and if we once more disclose its vast horizons.  In this sense theology rightly belongs in the university and within the wide-ranging dialogue of sciences, not merely as a historical discipline and one of the human sciences, but precisely as theology, as inquiry into the rationality of faith.“, Benedict XVI, Regensburg, 2006-09-26.)  Således, dialog in.  Plus observationsprocessen.  Thomas E. Bearden påpekar på sidan 41 och framåt i “Energy from the Vacuum: Concepts & Principles” att Aristotles logik saknar själva observationsprocessen.  Och redogör strikt formellt för densamma.

Som den romersk-katolske påven påpekar, “endast så kan vi uppnå genuin dialog mellan kulturer och religioner, som vi så aktut är i behov av i dag.”  För att minska den splittring/polarisering som jag talade om i inledningen.  “I västvärlden,” påpekar påven, “anses det att endast positivistiskt förnuft och filosofier baserade på detta skulle vara universellt giltigt.  Dock uppfattar världens religiösa kulturer detta uteslutande av det gudomliga från förnuftets universalitet som en attack mot deras djupaste övertygelser.  Ett förnuft som är dövt för det gudomliga och som förpassar religion till subkulturernas domäner är oförmöget att ingå i dialog mellan kulturer.”  (“Only thus do we become capable of that genuine dialogue of cultures and religions so urgently needed today.  In the Western world it is widely held that only positivistic reason and the forms of philosophy based on it are universally valid.  Yet the world’s profoundly religious cultures see this exclusion of the divine from the universality of reason as an attack on their most profound convictions.  A reason which is deaf to the divine and which relegates religion into the realm of subcultures is incapable of entering into the dialogue of cultures.“)

Alternativet fundamentalism
Alternativet till dialog är fundamentalism, med allt vad det innebär.  Se exempelvis citat ur den judiska lagen om bl.a. Heligt krig och exempel på fullständig okänslighet för mänskliga känslor i The Mishna, some quotes (The Third Division: Nashim (‘WOMEN‘); SOTAH (‘The Suspected Adulteress‘), 8. I, samt The Sixth Division: Tohoroth (‘CLEANNESSES‘); NIDDAH (‘The Menstruant‘), 5. 4.)  Man kan hitta lika graverande idéer från många andra kulturer, men den judiska är unik genom att ha gjort lag av idiotin.  Gäller givetvis i viss mån även denna kulturs avläggare, de andra ‘bokfolken’.  Det finns ju t.ex. i dag i Förenta staterna en omfattande så kallad kristen sionism.

Kulturernas dialog
Som den romersk-katolske påven påpekar, “Väst har länge befunnit sig i fara genom sin motvilja mot de frågor som ligger bakom dess rationalitet, och kan endast lida stor skada därav.  Modet att utöva hela förnuftets bredd, och inte förnekelsen av dess storhet – detta är det program med vilken en teologi grundad i biblisk tro går in i vår tids debatter.  ‘Att inte handla förnuftigt, att inte handla med logos, är mot Guds natur’, sade Manuel II, i enlighet med hans kristna förståelse av Gud, som svar till sin persiska samtalspartner.  Det är till detta stora logos, till denna förnuftets bredd, som vi inbjuder våra partners i kulturernas dialog.  Att ständigt återupptäcka det är universitetets stora uppgift.”  (“The West has long been endangered by this aversion to the questions which underlie its rationality, and can only suffer great harm thereby. The courage to engage the whole breadth of reason, and not the denial of its grandeur – this is the programme with which a theology grounded in Biblical faith enters into the debates of our time.  “Not to act reasonably, not to act with logos, is contrary to the nature of God”, said Manuel II, according to his Christian understanding of God, in response to his Persian interlocutor.  It is to this great logos, to this breadth of reason, that we invite our partners in the dialogue of cultures.  To rediscover it constantly is the great task of the university.“, Benedict XVI, Regensburg, 2006-09-26.)

Fysik- och medvetandeforskning
Hoppet ser jag själv ifrån fysiken och medvetandeforskningen, genom vilka vi i väst på vetenskaplig väg kan möta ande.  Medvetandeforskare och kvantfysiker håller på att upptäcka hur våra medvetanden och medvetandefält via kvantum vakuum kommer in i det fysiska, från det förfysiska.  Iallafall om vi med det fysiska avser enbart våra tre välbekanta rumsdimensioner.  (Ref. ex. David Bohm, Karl Pribram, Roger Penrose (“The Emperor’s New Mind“), Stuart Hameroff, MD, anestesiolog och medvetandeforskare från University of Arizona och Director vid Center for Consciousness Studies.)  Här går paradigmbrytlinjen, nämligen vid att ande och kropp är ett.  Det finns i vår kultur ett antal tabun, som nu håller på att luckras upp.  Alla har tabuna det gemensamt att de underförstår icke-lokalitet; att allt hänger samman och att avstånd egentligen inte finns.  Hur kan man säga att avstånd inte finns, det går ju åt timmar och mil att köra till andra delar av landet?  Ja, så länge man gör det i 3D, i våra tre rumsdimensioner.  Men telepati, fri energi, distanshealing, energimedicin, och multipelt hopkopplad rum-tid, alltså genvägar genom rumtiden, s.k. worm-holes, underförstår icke-lokalitet.  De fungerar alla genom att gå utanför vår välbekanta tredimensionella verklighet, genom att ansluta sig till en större verklighet.  Ja, även tabuet döden gör ju detta.

Andliga fängelser
Allt som bryter 3D paradigmet, allt som underförstår 4D+ paradigmen, med icke-lokalitet, ande etc, är fortfarande tabu i den fundamentalism många tror är modern vetenskaplighet.  Kanske inte helt förvånande.  [Stor bild.] De-loop, Re-loop, Exit box
För hur ska vi kunna hållas inspärrade i andliga fängelser, om vi upptäcker att vi i själva verket är medskapare av verkligheten, att vi har sann television; att kunna se saker på avstånd, istället för att bli teleprogrammerade genom TV:n?  Och om vi upptäcker vår förmåga att samarbeta telepatiskt, hur ska vi då kunna söndras med Divide et impera strategin?  För då kan vi alla se rakt igenom polarisationsstrategier.  Som påven sa, “Modernt vetenskapligt förnuft måste helt enkelt acceptera materiens rationella struktur och överensstämmelsen mellan vår ande och de rådande rationella strukturerna i naturen som den förutsättning på vilken dess metodologi måste baseras.  (“Modern scientific reason quite simply has to accept the rational structure of matter and the correspondence between our spirit and the prevailing rational structures of nature as a given, on which its methodology has to be based.“, Benedict XVI, Regensburg, 2006-09-26.)

En ny bekantskap sa till mig nu i veckan att “men vi lever ju på medeltiden”.  Hon visste förstås inte att jag skrev om “Nymedeltid” 2007-02-12.  Men hon har helt rätt.  Det jag tror min nya bekant menade är att djupa insikter och kunskaper inte har någon jordmån, eftersom vår kultur helt enkelt inte är mogen för dem ännu.  När vi tröttnat på våra fängelser, föreslår jag en utbrytning.  Utbrytning ur andliga fängelser tillgår så att man först blir medveten om fängelset och dess gränser/begränsningar, samt att man sedan expanderar sitt medvetande utanför desamma gränser/begränsningar.  Utanför tankelådan, så att säga.

______

Se goda exempel på vetenskaplig dogmatism presenterade genom texten “Global Warming: The Cold, Hard Facts?.  (Även “Why can’t we see the Wood for the Trees?” på samma länk är intressant.)

Några exempel på frifräsare,

  • Oliver Heaviside (18 maj 1850 till 3 februari 1925), självlärd engelsk el-ingenjör, matematiker och fysiker som introducerade komplexa tal i studiet av elektriska kretsar, uppfann matematiska tekniker för lösandet av differentialekvationer och omformulerade Maxwells fältekvationer i termer av elektriska och magnetiska energiflöden, samt omformulerade oberoende vektoranalysen.  Trots att han befann sig i motsättning med vetenskapsetablissemanget större delen av sitt liv, ändrade han matematik och vetenskap.
  • Nicola Tesla (10 juli 1856 till 7 januari 1943), har av samtida kallats “Fysikens Fader” och “Mannen som uppfann det tjugonde århundradet”.  Uppfann bl.a. växelströmmen.  Hatad av det vetenskapliga etablissemanget, och utslängd från Jugoslaviens bästa tekniska skola, se nedan.
  • John Hutchison, nu levande, med the John Hutchison effect, som bl.a. kan kallsmälta metall, levitera föremål, etc, etc.  Hans experiment kan efterlikna en del av de mer märkliga effekterna från när WTC-tornen raserades den 11 september 2001, som smälta bilar, etc.  Hutchison har aldrig patenterat sin process, för att slippa de negativa följder detta brukar innebära för fri-energi uppfinnare.  (Vandalisering av labb, stölder av utrustning, etc.)
  • En mycket lång rad av fri-energi uppfinnare, som inte kunnat förklara principerna på ‘vetenskapska’.  Säkert inte minst då detta språk saknat tillräckliga begrepp…  Men det finns en annan aspekt också.  Dagens vetenskap är beställd, och får inte irritera sina beställare.  Och ingen har beställt fri energi…  Därför blir det ej dialog med dem som förstår sig på detta ämne, utan enbart det statiska kritiserandet (logiken), utan intelligens.

Den som tänker själv är, med tack till Jan-Olof Rönn för formuleringen,

  1. Privatspanare.
  2. Rättshaverist.
  3. Konspirationsteoretiker.
  4. Historierevisionist,
  5. eller kombinationer av dessa.

Det finns en kategori till, den som tigs ihjäl.  Som växelströmmens uppfinnare, Nicola Tesla.  När Nicola Tesla hemma i Jugoslaviens bästa tekniska skola hävdade att han kunde bygga en generator som kunde utvinna elektrisk kraft ur rinnande vatten blev han utkastad med motiveringen att det ju skulle vara en evighetsmaskin. (Patrick G. Bailey, Ph. D., Vice President, Institute for New Energy, “Other Voices:  A Summary of Research Not Present” Presented at the Second International Symposium on New Energy (2nd ISNE), May 12-15, 1994, Denver, CO, USA.)

Senare, i USA, skapade Nicola Tesla växelströmmen och vattenkraft, som vi i dag accepterar trots att vi inte betalar för energin från det strömmande vattnet.  I dag menar vi med begreppet “Fri energi” inte ens solkraft, trots att vi inte betalar för solljuset.  Och inte heller vindkraft, trots att vi inte betalar för vinden.  Och inte heller vågkraft, trots att vi inte betalar för vågorna.  O.s.v..  Begreppet “Fri energi” flyttas alltså hela tiden till strax bortom vad våra hämningar säger inte kan vara möjligt.  I denna mening skulle man kunna säga att “Fri energi” alltid kommer att vara omöjlig, då det alltid skulle innebära någon energiform strax bortom vad vi för tillfället riktigt kan acceptera som möjlig.  Det jag i vår för ögonblicket rådande kulturella situation avser med begreppet “Fri energi” är när vi fritt tappar av energiströmmar som visserligen experimentellt och teoretiskt förklarats av många, men som varken ingår i den skolvetenskapliga eller 1900-tals-elektromagnetiska teorin, och som därför av de vetenskapliga dogmatikerna (för ögonblicket fortfarande) döms ut på samma sätt som växelströmmens uppfinnares idéer om att utvinna vattenkraft utdömdes av hans professor hemma i Jugoslavien.

Jag skriver “för ögonblicket”, för detta kommer närsomhelst att ändras.  Det finns japanska bilar som drivs av vanligt vatten, ingen annan energi – man hittar dem på Google Video med en enkel sökning – och fysiken som gör detta vetenskaplig förklaras i böcker såsom tegelstenen (strax under 1000 sidor) “Energy from the Vacuum: Concepts & Principles” av Thomas E. Bearden.  Detta är, efter flera års ‘triangulering’ från min sida, det bästa jag har hittat i ämnet.  Jag har några extra exemplar, så hör av dig om du vill få tillgång till denna fysik och elektromagnetism.  Se även “Errors And Omissions In The CEM/EE Model” av samme Thomas E. Bearden.  Och material från Professor Myron Wyn Evans, B. Sc., Ph. D., D. Sc., med Alpha Institute for Advanced Study (AIAS), http://aias.us/.

Det som hittills hindrat vetenskapsetablissemanget att ta till sig praktiska bevis för “Fri energi” är att de inte kunnat förklara vad som sker enligt sina egna ‘heliga skrifter’, och inte varit villiga att lyssna på förklaringar som inte kunnat uttrycka sig på ‘vetenskapska’.  Dessutom kan jag liksom professor Jens Jerndal i “Vakna Sverige! Framtiden är här – En bok om Sveriges kris och det pågående paradigmskiftet” (s. 272) peka på många exempel där rena maffiametoder används för att undertrycka och hindra dessa lösningar från att komma till användning.  För om varenda person med postadress Tellus kan ha en låda i källaren eller lägenheten som kostar några tusen i inköp och sedan i 100 år eller mer (inga rörliga delar!) genererar all energi hushållet behöver, och motsvarande i bilen eller svävaren (antigravitation är busenkelt – t.o.m. Tibetanska munkar behärskar tekniken, och det med endast ljud), vad betyder det för investeringar i vattenkraft, eldistributionsnät, oljeraffinaderier, oljetankers, oljefält, gasfält, o.s.v., o.s.v.?!  Faktisk var det oljeintressen som stoppade denna kunskap på det teoretiska planet redan i slutet av 1800-talet, genom finansiering av för dem fördelaktiga vetenskapliga resultat.  Sedan stoppas många uppfinnare i själva patentprocessen, med hänvisning till statssäkerhetsskäl.  Och beläggs med tystnadsplikt.  Ändå har naturligtvis många bolag varit intresserade.  Och många regeringar håller i det tysta reda på utvecklingen, jag känner till några.  Men de intressen som utmanas är samma intressen som inte tvekar att sätta världen i brand, för att behålla sitt inflytande.  Därför är detta ett spel med de högsta tänkbara insatser.  Och [fri]mod är betydligt mer sällsynt än ‘fri energi’….

______

Leif Erlingsson
2008-08-16

PS:  Se Kriget i Kaukasus: På väg mot en konfrontation mellan USA och Ryssland?, för ett aktuellt hot orsakat av galloperande galenskap i väst.