av Leif Erlingsson
2008-11-20

Tidigare publicerad på lege.net.

Vi som en gång har både fångats och brutit oss ur slutna tankesystem har lättare för att genomskåda manipulation och ‘otillbörlig påverkan’.  Vår frigörelse gör oss också obenägna att följa sjuka normer, om de så är hela samhällets normer.  Redan genomskådade illusioner kan inte fånga oss på nytt.  Jag och andra i liknande situation (exempelvis före detta Jehovas Vittnen 1) har redan tagit oss igenom ‘själens mörka natt’ och funnit större ljus än vi förut hade, där vi förut antog att det ‘yttersta mörkret’ härskade.  Vi har redan övervunnit våra värsta rädslor.  Det gör oss till skrämmande exempel för alla auktoritetstroende, för alla som litar mer på ‘Experter’ än på sig själva. 2  Auktoritetstroende är auktoritetstroende, vare sig det handlar om bokreligiositetens och bokstavsmentalitetens rigida och nervösa sneglande på ‘om det är godkänt’ av ‘en auktoritet’ som i begrepp som “Kosher” och “Halal”, eller om det är “rekommenderat av läkare”, eller vad auktoritet det vara må.  Vi utanför blir värsta sortens ‘extremister’, sett inifrån alla de slutna tankesystemen.  Vi kommer att bli kallade allt ont. 3  ‘Gilla läget’. :)

Jag vill rekommendera mina läsare att ta del av “Lying for the Lord” (Min övers.: ‘Ljuga för Herren‘) och andra videoinspelade sessioner från Exmormon Foundations kongress nyligen. 4  Slutna tankesystem har fångat många, utan att det därför handlat om några dumskallar.  Jag har haft personlig kontakt med flera av talarna i samband med att jag lämnade det mormonska tankesystemet 2004.

Ofta funderar jag på om inte det som först kan te sig som ‘en global konspiration’ för den utomstående betraktaren, för icke-insidern alltså, om inte detta i själva verket kan vara fråga om ett helt stängt perspektiv eller tankesystem.  Ett tankesystem som helt enkelt inte släpper in fria självständiga tankar av vad slag det vara må, ett slutet auktoritativt fundamentalistiskt tankesystem helt stängt för alla andra tankar är de ‘godkända’.  Fast det ‘prästerskap’ som bestämmer vad som är ‘godkänt’ kan förstås, om de själva befinner sig utanför tankesystemet, genom denna mekanism sedan styra hela teatern. 

Som filosofiprofessor John McMurtry skriver på sidan 52 i “Value Wars : The Global Market versus the Life Economy5, 6  (Min övers.: ‘Värderings-krigen: Den globala marknaden vs. livsekonomin‘):

The lock-step of the global corporate programme is not easily understood by those who think in terms of human values.  Its fixed mind-set that knows itself as the final solution of how peoples everywhere must live is inhuman in conception.  Its occupation of public consciousness continues to succeed by what is not seen — a covert structure of value inversions that transforms all that it demands into the Free and the Good, whatever its effects, and all that opposes it into the Unfree and Bad.

(Min övers.: ‘Traska patrull-beteendet i det globala företagsprogrammet är inte lätt att förstå för dem som tänker i mänskliga värden.  Dess låsta tankesystem som känner sig själv som den slutgiltiga lösningen för hur alla folk måste leva är omänskligt i sin tillkomst.  Dess ockupation av det allmänna medvetandet fortfar att lyckas genom det som inte ses – en dold struktur av värde-inversioner som transformerar allt som det kräver till det Fria och det Goda, allt det påverkar, och allt som motstår det till det Ofria och Dåliga.‘)

Att det är själva tanken som måste befrias 7  finner jag även hos Nicanor Perlas, som med Walden Bello 1996 lyckades övertyga de filippinska frivilligorganisationerna att Filippinernas framtidfråga är det värdesystemet som uppbär globaliseringen.  Detta genom samtal, nätverksbyggande och en stor civilsamhälleskonferens.  Något de båda fick det alternativa nobelpriset för 2003.  Perlas varnar att den utveckling vi ser kräver en djupare, etisk och andlig (spiritual) reaktion, för det vi ser är en systemkris snarare än en ledningskris. 8

We are in fact faced with very deep spiritual social problems, which require spiritual responses from us.  Ordinary, secular, materialistic answers will not do.  For behind every act of social resistance and creativity is a spiritual act.  Spiritual revolution must have happened first within us before we can create the new world we all long for.8

(Min övers.: ‘Faktiskt står vi inför mycket djupa andliga (spiritual) sociala problem, vilka kräver andliga (spiritual) gensvar från oss.  [Ö.a.: Det engelska ordet 'spiritual' har inte ens en direkt svensk motsvarighet, så djupt är problemet i vårt eget land!]  Normala, sekulära, materialistiska svar kan inte hjälpa oss.  För bakom varje handling av socialt motstånd och kreativitet finns en andlig handling.  Andlig (spiritual) revolution måste först ha hänt inom oss innan vi kan skapa den nya värld vi alla längtar efter.‘)

För den som ännu inte genomgått en egen sådan inre revolution som Perlas talar om så uppfattas en sådan persons tankar helt enkelt som fel, som feltänkande.  Medan den som genomgått denna tankens befrielse, denna andliga revolution, kan uppfatta motståndet som obegripligt.  Och söka förklaringar i konspirationsteoretiska tankar.

Det finns en läxa här även för mig och andra, som räds ‘den stora konspirationen’.  Som alltså kan självorganisera ur den samlade effekten av ett slutet tankesystem, med variationer, som ser sig själv som den slutgiltiga lösningen (det globala företagsprogrammet, mekaniska materialister 9 , bokreligiositeten och bokstavsmentaliteten 3 , …) och som inte kan ta till sig signaler som inte passar in i det förutbestämda enda sanna mönstret, då sådana signaler endast blir ‘obegripliga’ eftersom de inte kan tolkas i (den enda sanna) mallen.  Läxan för oss utanför, som uppfattar ‘den stora konspirationen’ i detta beteende, är att vi genom projektion riskerar att skapa just det vi tycker oss se.  Där det vi tycker oss se till i det närmaste 100% utgörs av omedvetenhet.  Och en liten del av en del av en promille av mycket medvetna manipulatörer.  Vars motiv, om vi lyckas närma oss dem, kan hjälpa oss själva i vår process till att bli mer medvetna.  Och vår medvetenhet i sin tur kan hjälpa de mer medvetna manipulatörerna, som trots allt måste ha någon blind fläck.  För vi hör ju alla ihop.  Vi överlever eller går under tillsammans.

Vilket även innebär att vi behöver finna vägar att hjälpa alla de underbara själar som fortfarande är fångna i de olika tankesystemen, inklusive de tankesystem med tillhörande tabun som nu används för att täppa till våra munnar. 3
______

Länkar:

  1. http://hjalpkallan.org/“.
  2. http://www.google.com/search?q=%22F%C3%B6rbannad+Pacifist%22” – Åke Sandin kallar sig “Förbannad Pacifist”, så jag kallar mig “Förbannad sanningssägare”.  Med litet “s”, för jag har inte sanningEN, men väl min sanning.
  3. De kan inte ta ifrån mig min sanning“, av Leif Erlingsson, 2008-11-20.
  4. http://www.youtube.com/user/ExmormonFoundation“.
  5. http://life.lege.net/viewtopic.php?t=3“.
  6. http://life.lege.net/viewtopic.php?t=107“.
  7. Om tankestoppare; befria tanken och tänkandet“, av Leif Erlingsson, 2007-11-16.
  8. http://rightlivelihood.org/perlas.html“.
  9. Uttrycket “mekaniska materialister” har jag lånat från Lasse Wilhelmson, som använder uttrycket om den ‘antiimperistiska’ rörelsen i Sverige.  En rörelse som tror att de nutida krigen kan förklaras med sådant som olja och andra strikt materialistiska förklaringar.

______

Leif Erlingsson
2008-11-20

Stöd Leif Erlingssons ‘thinktank’ ekonomiskt!  Engagemang kostar!  PG 452 66 54-1, Leif Erlingsson.